DE ONTWIKKELINGEN VANAF VOORJAAR 2012

 

 

Verontrustend leeg Programma van Eisen

19 oktober 2012

B&W kwam op 29 augustus voor de dag met wat men noemt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dat werd toegelicht in een bijeenkomst voor weinig genodigden, op 19 september 2012. Er was gelegenheid voor het stellen van vragen. Verzocht werd om medio oktober 2012 hierop een reactie te geven. Dat hebben wij gedaan.
In het SPvE geeft B&W aan welk pakket van eisen geldt voor het plan om onder het park Lucasbolwerk een ondergrondse uitbreiding van de schouwburg alsook een ondergrondse fietsenstalling te realiseren.
Bij lezing van het SPvE blijkt dat er weinig onderzocht is, hoewel B&W eind februari al stelde dat het plan ‘haalbaar’ is, en dat onderzoek in hoofdzaak nog gebeuren moet.
Daarom zijn wij van mening dat het plan geen plan is maar een met welgekozen woorden en leuke plaatjes aangekleed idee. Wij stellen vast dat het idee niet binnen zijn eigen randvoorwaarden, die op zich al onaanvaardbaar dun zijn, gerealiseerd kan worden.
B&W is erop uit om binnenkort van de gemeenteraad een ‘go’-beslissing en een bestemmingsplanwijziging te krijgen. Daarmee is de burger dan klem gezet. Vervolgens kan dan gewerkt worden aan de transformatie van idee naar plan. Voorspelbaar zal dan ontdekt worden dat zelfs de te magere omgevingsrandvoorwaarden niet te handhaven zijn. Daarmee gaat de leefbaarheid van de stad dan nog verder achteruit.
Het is daarnaast ook een plan met grote technische en financiële risico’s.
Lees onze reactie.
Reactie_op_Programma_van_Eisen.pdf 369.77 KB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOB-verzoek

19 oktober 2012

Opmerkelijk aan het plan om de stadsschouwburg in/onder het park uit te breiden is dat B&W weinig informatie heeft verschaft, die bovendien heel globaal om niet te zeggen vaag is, en dat een groot deel van de gemeenteraad er welwillend tegenover staat. Dat heeft dan alles in zich om het zoveelste plan te worden waarvan de impact onderweg pas blijkt en waarvan de kosten danig uit de hand gaan lopen.
Vereniging Comité Behoud Lucasbolwerk (CBL) heeft daarom gedaan wat veel raadsleden nalieten: informatie inwinnen. CBL deed dat op 11 juli 2012 met beroep op de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB). Via de link ziet u de WOB-vragen.
De antwoorden laten nog wel even op zich wachten. Zodra die er zijn volgt nader bericht.

WOB-verzoek_11_juli_2012.pdf 199.57 KB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zienswijzen

B&W van Utrecht heeft het plan opgevat om de Stadsschouwburg onder het park uit te breiden. Vereniging Comité Behoud Lucasbolwerk is beargumenteerd van mening dat, ondanks bewering van het tegendeel door B&W, dat leidt tot onherstelbare schade en een jaar of drie, vier onbruikbaarheid van het park.

De zienswijzen die naar de Gemeenteraad en B&W werden gestuurd en daardoor deel uitmaken van het dossier waarover besloten wordt, zijn:
- 3 april 2012 Omtrent het plan voor een ondergrondse theaterzaal bij de stadsschouwburg in Utrecht
- 8 juni 2012 Andermaal de ondergrondse theaterzaal
- 13 september 2012 Inzake Fietsenstalling Lucasbolwerk
Omtrent_uitbreiding_Stadsschouwburg.pdf 326.71 KB
Andermaal_de_ondergrondse_theaterzaal.pdf 306.00 KB
Inzake_Fietsenstalling_Lucasbolwerk.pdf 164.80 KB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Draagvlak niet gevonden maar geproclameerd

12 juni 2012

In zijn brief aan de beide raadscommissies dd. 4 juni 2012, inzake de voorgenomen ondergrondse uitbreiding van de stadsschouwburg in Utrecht, zegt B&W van Utrecht: “Het college is van mening dat een eerste informatie- en consultatieronde met omwonenden heeft uitgewezen dat er draagvlak is voor een ondergrondse theaterzaal. Met dit besluit wordt de planprocedure voor een ondergrondse zaal in werking gezet.”
(Brief van B&W aan de raadscommissies, 4 juni 2012)

In de bijeenkomst waar B&W aan refereert (15 maart 2012) werden door aanwezige omwonenden en belangstellenden vragen gesteld en vervolgens door of namens de gemeente Utrecht beantwoord. Het karakter van de bijeenkomst was die van een informatieavond zoals een leidinggevende van de gemeente ook aangaf. Ook de titel van het verslag geeft aan dat het een informatieavond betrof.
Afgezien van één omwonende, gaf niemand van de omwonenden en belangstellenden een oordeel over het plan. “De heer W…., omwonende, spreekt als vakgenoot zijn waardering uit voor het plan.”
(Verslag Informatieavond renovatie Stadsschouwburg Utrecht, 15 maart 2012)

Nu B&W zegt dat een eerste informatie- en consultatieronde met omwonenden heeft uitgewezen dat er draagvlak is voor een ondergrondse theaterzaal,
- geeft zij achteraf een ander karakter aan de bijeenkomst en
- maakt zij een beoordeling van de bijenkomst die onloochenbaar in strijd is met de werkelijkheid die zich heeft voorgedaan.
Sommigen zouden dit jokken noemen of anders vergelijkbare termen gebruiken. Wij vinden dat een wat zwaar beladen kwalificatie en zoeken een betere. In elk geval zorgvuldig is het niet.

Gelukkig zijn er tenminste twee fracties in de raadscommissie die hier anders tegenover staan. In de Commissie Mens & Samenleving van 10 en 12 april 2012, zei GroenLinks, de partij waartoe de portefeuillehouder van B&W behoort, sprekend over de randvoorwaardelijke aspecten van het plan: “In het toekomstige project zal zeer zorgvuldig omgegaan moeten worden met het betrekken van de bewoners bij de planontwikkeling, en vooral ook bij de realisatie en de uitvoering ervan.”
D’66 sloot zich hier bij aan.

Wij gaan ervan uit dat deze fracties, of liever nog de commissie of de raad, B&W tot het inzicht brengt dat de bovenaan geciteerde passage uit de brief ingetrokken behoort te worden.

De wijze van handelen van B&W wekt bange verwachtingen met betrekking tot de wijze waarop B&W met eigen geformuleerde randvoorwaarden, zoals aangegeven op een andere plaats in de geciteerde brief, zal omspringen:
- geen zichtbare aantasting van het park
- géén risico's voor het Zocherplantsoen na realisatie en
- realisatie binnen het beschikbare financiële kader.
[Zouden niet direct zichtbare aantastingen en risico’s tijdens de realisatie voor het college dan wel toelaatbaar zijn?]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

STILTE DOORBROKEN MET RISKANT PLAN

April 2012

Het is lang stil geweest op onze website. Nadat de garageplannen van de baan waren, hebben wij een rol gespeeld bij het plan met betrekking tot het parkherstel, waaronder het terugbrengen van de halve laanstructuur (enkelvoudige bomenrij) en in dat kader de opheffing van de parkeerplaatsen die een mensenleven geleden in de parkrand werden aangebracht.
Juist op het moment dat wij speelden met de gedachten om de vereniging helemaal in de slaapstand te zetten werden wij wakker geschud door een potentieel nieuwe aanslag op het park. Weer zijn er plannen gemaakt voor het realiseren van een ondergronds bouwwerk onder het door velen gewaardeerde Lucasbolwerk. Dit keer gaat het om een uitbreiding van de Stadsschouwburg met een ondergrondse zaal ter vervanging van de functie van de Blauwe zaal. De huidige Blauwe Zaal moet in het plan ingevuld worden met een multifunctionele horecagelegenheid. Achter dit plan gaan opnieuw stemmen op om onder het dan overschietend deel van het Lucasbolwerk – jawel – een ondergrondse parkeergarage te bouwen.

Wakker zijn we. We hebben weer de nodige mensen verzameld. We hebben op dit moment vooral vragen, onder meer de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat na het in 2006 op goede gronden afserveren van het extreme garageplan, er toch weer plannen worden gemaakt om onder het park te bouwen. Destijds was de behoefte van het bouwwerk niet aangetoond, waren de kosten om het plan uit te voeren hoger dan men zich kon veroorloven en zou realisatie van de plannen desastreus zijn voor het park en de omgeving. Het lijkt nu, zeker ten dele, op een herhaling van zetten.

Wij staan weer klaar om kritisch mee te kijken over de schouder van de gemeente. Zoals u van ons gewend bent trappen wij als dat nodig is op de rem. We kunnen uw steun daarbij goed gebruiken.

De komende tijd zult u via deze site op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en onze visie op de plannen. Ook houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Namens het bestuur van CBL,

R. Bosgra, voorzitter
april 2012


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over de vereniging

Actueel: knokken tegen ondergrondse bouwwerken

De vereniging Comité Behoud Lucasbolwerk (CBL) staat voor het herstel en behoud van het Lucasbolwerk als onderdeel van de door Zocher aangelegde parkstructuur en voor het handhaven een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat ter plaatse.
In de periode 2001 tot 2006 heeft de Vereniging samen met Stichting Behoud Singelgebied en gesteund door enkele andere organisaties (w.o. de studentenverenigingen Unitas en Biton, de Bond Heemschut en de Vereniging Oud Utrecht) hevig geknokt tegen het gemeentelijk garageplan Lucasbolwerk.
Op 23 maart 2006 had dit verzet succes: de gemeenteraad gaf, met tegenstemmen van CDA en VVD,
door middel van een motie aan de uitvoering van het garageplan te willen staken. Het nieuwe college van B&W nam deze motie over.
Medio mei 2006 werd dit succes uitbundig gevierd, met prachtig voorjaarsweer en uiteraard op het Lucasbolwerk.
Voorjaar 2008 is een nieuwe bedreiging aan de horizon verschenen: een mogelijke ondergrondse uitbreiding van de Stadsschouwburg op de plaats waar eerst de garage gepland was. Daar gingen we tegenin.
Vervolgens werd het stil tot 29 februari 2012. Voor wat daarna volgde, zie de items hierboven.
 
De goede werken van het Comité kunt u ook voor de toekomst steunen met een donatie: ING-bank 3242156 t.n.v. Vereniging Comité Behoud Lucasbolwerk, Utrecht.
Allen die reeds hun steun gaven, heel hartelijk dank. Met uw steun zal een maximale inspanning gerealiseerd worden om het Lucasbolwerk te behouden.  
 
 
 
De foto’s op deze website zijn – tenzij anders vermeld – gemaakt door
Foto De Zavel, Lange Jufferstraat 48, 3512 EE Utrecht, tel. 030-2321137.
(Bij het Lucasbolwerk.)