Van de raadsverkiezingen 2006 tot juni 2008

Van de raadsverkiezingen 2006 tot juni 2008
 
Aan het raadsbesluit van 23 maart 2006 is intensief gelobby onder de lokale politieke partijen vooraf gegaan. De moeilijkste opgave was het de PvdA over te halen tot de publieke verklaring dat zij met het garageplan wou breken. Kort voor de raadsverkiezingen van dat voorjaar organiseerde Comité Behoud Lucasbolwerk op het Lepelenburg een verkiezingsmanifestatie, bij welke gelegenheid de meeste lokale partijen een verkiezingstoespraak hielden. Als laatste was de PvdA aan de beurt.
 
Om niet te detoneren ten opzichte van de partijen die eerder aan de beurt waren geweest en daarbij hadden verklaard met het garageplan te willen stoppen, moest de PvdA - die tot kort daarvoor nog tot de belangrijkste pleitbezorgers van het plan behoorde – op z’n minste suggereren tegen het plan gekant te zijn. Dat gebeurde ook: suggereren. De toenmalige fractievoorzitster die namens de partij het woord voerde werd tegengehouden toen zij na haar toesprak van het bordes wou stappen. Haar werd gevraagd om haar toch wel onduidelijke woorden meer inhoud te geven. De antwoordtekst was vervolgens nog minder duidelijk. Tot vier keer toe is haar op verschillende wijzen gevraagd zonder reserve uit te spreken of de partij voor of tegen doorzetten van het garageplan was. Eindelijk kwam het eruit: tegen.
 
Kort na de verkiezingen werd – zoals gebruikelijk met wat overleg achter de schermen – door de Raad de volgende motietekst aangenomen: "De gemeenteraad [...] spreekt als haar mening uit dat de voorbereidingen voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Lucasbolwerk onmiddellijk dienen te worden beëindigd en verzoekt het College de daartoe noodzakelijke maatregelen te nemen." CDA en VVD stemden tegen.
 
Het bestuur van Comité Behoud Lucasbolwerk besefte ogenblikkelijk de precieze draagwijdte: met de motietekst werd de mogelijkheid opengehouden om het plan op later moment weer eens ter hand te nemen. Immers, zou men de stekker er helemaal uit willen halen, dan had de Raad – wel ongebruikelijk maar toelaatbaar en ook heel snel te regelen – moeten besluiten het basisraadsbesluit van 2002 in te trekken. Een rondgang langs de voorstemmers van de motie wees uit dat bijna alle bereid waren steun te geven aan een voorstel het besluit in te trekken. Alleen de ChristenUnie was voorstander van een nieuw, ander besluit dat niet-bouwen van de garage behelsde, waarmee het raadsbesluit van 2002 materieel buiten werking werd gesteld. De PvdA gaf niet thuis. Dat wil zeggen dat de nieuwe fractievoorzitster onbenaderbaar was en geen e-mail en post beantwoordde. De fractiewoordvoerder sprak de ene keer uit intrekken niet zo nodig te vinden en de andere keer gaf hij alleen procesantwoorden (toezeggingen om het in de fractie of in overleg met andere partijen te zullen bespreken) en liet vervolgens eigener beweging niets meer horen. Dit duurde zo bijna anderhalf jaar.
Van andere partijen vernamen wij dat de PvdA in hun richting geen initiatieven nam en een achter de schermen ontwikkeld intrek-initiatief van een van de oppositiepartijen, eveneens achter de schermen geen steun van de PvdA kreeg.
Zonder de stem van de PvdA kan een intrek-voorstel geen raadsmeerderheid halen.
 
Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat het voor de toekomst van het Lucasbolwerk als monumentaal park wellicht beter is in een andere partij dan de PvdA het vertrouwen te stellen.
 
Het raadsbesluit van 2002 staat als gevolg van de stellingname van de PvdA nog recht overeind. Op basis daarvan is het mogelijk het garageplan morgen weer in behandeling te brengen. Dat geeft geen gerust gevoel.
 
Behalve het raadsbesluit van 2002 klemt er nog iets.
Vanwege het garageplan Lucasbolwerk is destijds door B&W een monumentenvergunning afgegeven, dit omdat het rijksmonument Zocherplantsoen ter plaatse van het Lucasbolwerk door de garage verwoest zou worden. Met de nodige creativiteit en newspeak (George Orwell ‘1984’), woordgymnastiek, vertelt de monumentenvergunning dat in het kader van uitvoering van het garageplan het parkconcept van Zocher hersteld zal worden, jawel dat staat er, hersteld.
De monumentenvergunning is nog geldig tot in mei 2011.
 
We hebben ons tot het voor deze zaak verantwoordelijke lid van B&W gewend, verkeerswethouder De Weger (Christenunie), en via hem het college verzocht om de monumentenvergunning in te trekken. Als men de ernst maakt met de gedachte van de indieners van de aangenomen motie, dan moet het garageplan niet meer uit de mottenballen gehaald worden. Het past B&W dan ook, ook als signaal naar de burgerij, de monumentenvergunning in te trekken. Zo redeneerden wij.
Het verzoek werd geweigerd met de verklaring dat men het onnodig vindt, want men opteert niet voor een garage.
De monumentenvergunning Lucasbolwerk staat door de stellingname van B&W nog recht overeind.
 
Twee belangrijke peilers voor het weer oppakken van het garageplan zijn volledig intact.