Statuten

STATUTEN VERENIGING COMITÉ BEHOUD LUCASBOLWERK
Akte gepasseerd op 12 februari 2005 ten overstaan van notaris R.E.G.H.M. Swane, kantoor houdende te Geldermalsen
 
Handelsregister (KvK-nummer): 30202541
 
 
Algemene bepalingen
 
Artikel 1. Naam en zetel
1        De vereniging draagt de naam Vereniging Comité Behoud Lucasbolwerk, welke eventueel in het gebruik wordt verkort tot Comité Behoud Lucasbolwerk. Zij is de rechtsopvolger van het Comité Behoud Lucasbolwerk, dat zich vanaf tweeduizend één met dezelfde doelstelling als de vereniging heeft gemanifesteerd in contacten met onder andere inwoners van Utrecht, de Gemeente Utrecht en de Rechtbank te Utrecht.
2        De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
 
Artikel 2. Inrichting
1        Organen van de vereniging zijn: het bestuur, de werkgroep kernleden en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2        De organen van de vereniging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
 
Artikel 3. Duur en boekjaar
1        De vereniging is opgericht op 11 december tweeduizend één te Utrecht, voor onbepaalde tijd.
2        Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december. In afwijking daarvan loopt het eerste boekjaar van de oprichtingsdatum tot en met éénendertig december tweeduizend vijf.
 
Artikel 4. Doel
1        De vereniging stelt zich ten doel:
         a.   het bevorderen van de instandhouding van de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het Lucasbolwerk in Utrecht, in het bijzonder vandat deel van het Lucasbolwerk dat oorspronkelijk bestreken werd door de parkaanleg van Zocher;
         b.   het bevorderen van het herstel van het oorspronkelijke park aan het Lucasbolwerk en de instandhouding daarvan;
         c.   het bevorderen van de instandhouding van de bouwwerken gelegen op of aan het Lucasbolwerk, de tegenover het Lucasbolwerk gelegen Wittevrouwensingel en de straten en wegen die als aan- en/of afvoerroutes dan wel als omleidingroutes gevolgen ondervinden vanop het Lucasbolwerk plaatsvindende activiteiten, bedrijvigheden en werkzaamheden.
         d.   het behartigen in de ruimste zin van de belangen van de bewo­ners en andere belanghebbenden in de omgeving van het Lucasbolwerk in Utrecht, daaronder ook begrepen de bewoners van en belanghebbenden in straten, wegen, loop- en vaarroutes die als aan- en/of afvoerroutes dan wel als omleidingroutes gevolgen ondervinden van op het Lucasbolwerk plaatsvindende activiteiten, bedrijvigheden en werkzaamheden, alsook van de geregelde bezoekers van het parkgedeelte Lucasbolwerk, op het gebied van woon-, leef- en verblijfsom­standigheden voor zover die mede bepaald worden door het feitelijke gebruik van het stadspark Lucasbolwerk en van de direct daar­aan grenzende openbare ruimte, en door de voor­waarden waaron­der het gebruik geschiedt;
e.       het bevorderen van een verantwoord en optimaal beheer en gebruik van het Lucasbolwerk;
f.    het tegengaan van ongewenste bouwwerken in het park Lucasbolwerk.
2       De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
         a.   zich op de hoogte te stellen van meningen en ideeën die leven bij omwonenden van het Lucasbolwerk, bezoekers van het park ter plaatse en andere belanghebbenden, in het bijzonder de leden en donateurs van de vereniging, betreffen­de woon-, leef- en verblijfsomstandigheden, teneinde deze bij haar activiteiten zoveel mogelijk te laten meewegen;
         b.   het kritisch volgen van de ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van groenon­derhoud, bestemmings- en verkeersplannen, werkzaamheden van openbare orde, ruimtelijke ordening, wijkbe­heer en stadsvernieuwing, feitelijk gebruik, vrijstellingsbe­leid van geldende regelgeving in het werkgebied van de vereniging, in de ruimste zin van het woord;
         c.   het beïnvloeden van politieke en bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van ontwikkelin­gen en voornemens met betrekking tot het werkgebied van de vereniging;
         d.   het met geoorloofde middelen voorkomen van besluiten met betrekking tot het werkgebied van de vereniging, waarvan niet bij voorbaat vaststaat dat de uitvoering daarvan aan de doelstelling zal beantwoorden, alsmede het voorkómen van de uitvoering van zodanige besluiten.
         e.   het stimuleren bij de bewoners zelf, de gebruikers van het openbaar groen, de gemeente en haar instellingen en bij andere organisaties van maatregelen, die gericht zijn op het bevorderen van een optimaal beheer en gebruik van het stadspark Lucasbolwerk, het direct daar­aan grenzend openbaar groen, de tot het beschermd stadsgezicht behorende bebouwing in het werkgebied van de vereniging genoemd in het derde lid, straten en wegen.
         f.    het verstrekken van informatie aan bewoners en andere belanghebbenden, in het bijzon­der de donateurs, over de stand van zaken en de ontwikkelingen in het werkge­bied van de vereniging.
         g.   voorts door het aanwenden van alle wettige middelen welke voor het verwerkelij­ken van het gestelde doel nuttig of nodig geacht worden.
3       Het werkgebied van de vereniging omvat de straat en de parkaanleg Lucasbolwerk in Utrecht, de tegenover het Lucasbolwerk liggende Wittevrouwensingel, de straten, wegen, bruggenen waterwegen die als aan- en/of afvoerroutes dan wel als omleidingroutes gevolgen ondervinden vanop het Lucasbolwerk plaatsvindende activiteiten, bedrijvigheden en werkzaamheden en de bebouwing in of aan de bedoelde straten, wegen en ruimten.
 
Artikel 5. Geldmiddelen
1        De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.        contributie van de leden;
b.        bijdragen van donateurs;
c.        andere inkomsten.
2       Contributie.
a.       De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, welke door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
b.       Wanneer het lidmaatschap eindigt blijft men contributie verschuldigd tot en
      met de opzegtermijn van één maand.
 
Leden en donateurs
 
Artikel 6. Leden
1        Leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
2        In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene alsnog door de eerstvolgend plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 
Artikel 7. Verplichtingen
1        De leden zijn verplicht:
a.        de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, na te leven;
b.        de belangen van de vereniging niet te schaden;
2        Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtne­ming van het bepaalde in artikel 9, vierde lid, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
3        Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
 
Artikel 8. Royement
1                Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, in het bijzonder artikel 7, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2                Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgespro­ken.
3                Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrij­ven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
4                De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met een volstrekte meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokke­ne is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
 
Artikel 9. Einde lidmaatschap
1        Het lidmaatschap eindigt:
a.        door overlijden van het lid;
b.         door opzegging door het lid;
c.        door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
d.        door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 8, tweede lid.
2        Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3        Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeg­termijn van één maand na het einde van de lopende maand.
4        Een opzegging als bedoeld in artikel 7, tweede lid, dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld.
 
Artikel 10. Donateurs
1        De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2        Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging geldelijk ondersteunen, anders dan door een aan het verenigingslidmaatschap verbonden contributie.
 
De organen van de vereniging
 
Artikel 11. Bestuur
1        Samenstelling.
a.        Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de werkgroep kernleden, als bedoeld in artikel 2 worden gekozen.
b.        Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergade­ring.
c.        De voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd door het bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één lid van het bestuur worden uitgeoefend.
2        Kandidaatstelling.
a.        Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door de leden schriftelijk kandidaten -met hun bereidver­klaring- worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
b.        Aan een kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
c.        Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergade­ring overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
3        Zittingsperiode.
a.        Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar.
b.        Het zittingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend. In afwijking hiervan loopt het eerste zittingsjaar van de oprichtingsdatum tot en met éénendertig december tweeduizend zes.
c.        Het lidmaatschap van het bestuur kan naast het bepaalde in het zesde lid tussentijds eindigen door aftreden van het bestuurslid. Het aftreden als in de eerste volzin bedoeld, geschiedt niet anders dan met een behoorlijke overdracht van taken, bescheiden en eigendommen van de vereniging aan het bestuur.
d.        In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.
4       In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing of de verkiezing van een bestuurslid in een vacature, en verder zo vaak als het bestuur zulks nodig oordeelt, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan medede­ling aan de leden.
5       Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangele­genheid betreft die tot de werkkring van twee of meer be­stuursle­den behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereni­ging, tenzij hij bewijst dat het feit waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6        De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 
Artikel 12. Bestuurstaken
1        Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2        Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3        Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
 
Artikel 13. Bestuursvergadering
1.       Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2        Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3        Stemmen.
a.        Alle besluiten, daaronder begrepen besluiten als bedoeld in het tweede lid, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in vergadering genomen besluiten betreft de meerder­heid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
b.        Blanco-stemmen zijn ongeldig.
4        Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
5        Voorzitter.
a.        Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b.        Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6        Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die, na vaststelling door het bestuur, door de voorzitter en de secretaris worden getekend.
 
Artikel 14. Werkgroep kernleden
1        De werkgroep kernleden, als bedoeld in artikel 2, bestaat uit actieve leden van de vereniging.
2        Met haar activiteiten ondersteunt de werkgroep het bestuur, maar kan niet treden in de bevoegdheden van het bestuur.
3        De werkgroep regelt haar eigen werkwijze en stelt daartoe eventueel een reglement op, dat de goedkeuring van het bestuur behoeft.
4        Op haar verzoek heeft de werkgroep als toehoorder toegang tot de vergaderingen van het bestuur van de vereniging.
5        Leden van de vereniging kunnen tot de werkgroep toetreden:
               a.      op verzoek van het bestuur;
               b.      op eigen verzoek en vervolgens na toelating door het bestuur.
6        Het lidmaatschap van de werkgroep kernleden eindigt door:
               a.      opzegging door het lid zelf, of
               b.      opzegging wegens disfunctioneren door een besluit van de werkgroep kernleden met twee/derden meerderheid van de leden van de werkgroep kernleden.
 
Artikel 15. Algemene vergadering
1        Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
2        De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a.        bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b.        jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid;
c.        behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d.        vaststelling van de contributie;
e.        vaststelling van de begroting;
f.          voorziening in vacatures;
g.        rondvraag.
3.       Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4        Algemene vergadering.
a.        Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
b.        Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inacht­neming van het bepaalde in het volgende lid.
5        Termijn.
a.    De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
b.    De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving of e-mailbericht, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 
Artikel 16. Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1                a.   Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden.
          b.   De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan donateurs en andere dan de onder a bedoelde personen.
2        a.   De in het eerste lid onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen
                ieder één stem uit.
    b.   Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
3        a.   Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met
               een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
       b.   Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrach­te geldige stemmen.
       c.   Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar oordeel van de voorzitter:
-          blanco zijn;
-          onleesbaar zijn;
-          een persoon niet duidelijk aanwijzen;
-          de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
-          voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
-          meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4        a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergade­ring een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
          b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonder­lijk gestemd.
5        a.   Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook in deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrach­te geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
          b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
          c. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
         d.   Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6       Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
7        a.  Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover niet gestemd werd over een niet schrifte­lijk vastgelegd voorstel.
          b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit ver­langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 
Artikel 17. Bevoegdheden algemene vergadering
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
 
Artikel 18. Leiding en notulering algemene vergadering
1        De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2        Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de algemene ledenvergadering door de voorzitter en de secretaris ondertekend, in een mededelingenblad gepubliceerd of op een ander wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.
 
Vertegenwoordiging
 
Artikel 19. Vertegenwoordiging
1        De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penning­meester. In afwijking hiervan kan het bestuur incidenteel besluiten de vertegenwoordiging aan één van de in de vorige volzin genoemde bestuursleden op te dragen. Van zulk besluit wordt een schriftelijk bewijsstuk verstrekt.
2        Bevoegdheid.
a.        Het bestuur is, mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de ver­eni­ging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
b.        Het bestuur is bevoegd subsidie aan te vragen.
3        Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordi­gingsbe­voegdheid in rechte is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan de vereniging niet worden verweten of de wederpartij worden tegengeworpen.
 
Rekening en verantwoording. Reglementen
 
Artikel 20. Rekening en verantwoording
1        Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2        Het bestuur brengt - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuur­ders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuur­ders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3        Kascommissie.
a.        Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascom­missie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b.        De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van één jaar en zijn terstond herkiesbaar.
c.        De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4        Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoe­ken, kunnen de algemene vergadering verzoeken voor rekening van de vereniging zich te laten bijstaan door een deskundige. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ver­schaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5        De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6        Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
7        Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
 
Artikel 21. Algemene reglementen
1        De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waar­in de taken, werkwijzen en bevoegdheden van de organen kunnen worden gere­geld.
2        De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3        Reglementen kunnen slechts worden vastgesteld en gewijzigd indien het voorstel daartoe is vermeld op de agenda van de vergadering en het volledige voorstel is gevoegd bij de oproeping voor de vergadering.
 
Statutenwijziging, ontbinding en slotbepaling
 
Artikel 22. Statutenwijziging
1        De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2        a.  Het bijeenroepen van algemene vergaderingen is geregeld in artikel 15.
b.   Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten zorgen dat bij de schriftelijke kennisgeving van oproeping voor de vergadering een af­schrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, wordt gepubliceerd.
3        Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegen­woordigd is.
Indien geen twee/derden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergade­ring bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen, met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitge­brachte geldige stemmen.
4        De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring hiervan door de algemene vergadering. Van deze statutenwijziging wordt schriftelijk medede­ling gedaan aan de leden.
 
Artikel 23. Ontbinding en vereffening
1        De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2        Het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
3        Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
4        Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergade­ring aan te wijzen doel.
5        Indien de vereniging een subsidie heeft ontvangen onder de voorwaarde dat bij ontbinding van de vereniging een evenredig deel van een eventueel batig saldo aan de subsidieverstrekker zal worden teruggegeven, geschiedt die teruggave voorafgaand aan de toepassing van het vierde lid.
6       Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereni­ging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 
Artikel 24. Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.